STANOWISKO AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja Katolicka w Polsce mówi stanowcze – „NIE!” faktom podjęcia przez środowiska lewicowo-liberalne, media mainstreamowe, przedstawicieli parlamentu RP oraz aktywistów lgbt, licznych akcji wymierzonych w proces nauczania lekcji religii w szkole.

Jak co roku jesteśmy świadkami uprawianej nagminnie antyklerykalnej i politycznej propagandy, która serwuje nam nieautentyczny obraz zajęć katechetycznych w szkole. Na progu bieżącego roku szkolnego, ten rodzaj propagandy posiłkujący się metodologią z czasów stalinowskich, osiąga swe apogeum w medialnej pogardzie antykatechetycznej, dyskryminacji, poprzez podważanie kompetencji oraz wykształcenia nauczycieli religii.

„Stygmatyzacja” wychowawców i katechetów serwuje nam obraz ośmieszający nie tylko dzieci i młodzież, a nade wszystko rodziny, które posyłają swoje pociechy na zajęcia z religii. Takie postępowanie stanowi jawne łamanie fundamentalnych zasad Konstytucji RP, praw oraz umów międzynarodowych. To dodatkowo kolejna próba ośmieszania Polski na arenie międzynarodowej. Warto dodać, że w krajach demokratycznych Europy jak: Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Hiszpania, Finlandia, Niemcy, czy Rumunia, nikt nie organizuje antyreligijnej narracji i propagandy podważającej kompetencje pedagogów, czy też samą zasadność podstawy programowej zatwierdzonej przez stosowne instytucje nadzorujące system edukacji.

Akcja Katolicka przypomina, że art. 233 Konstytucji RP za niedopuszczalne uznaje jakiekolwiek próby ograniczania wolności, praw człowieka i obywatela z „powodu wyznania”. Przypominamy także, że to przede wszystkim rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Stanowi o tym zapis art. 48 Konstytucji RP. Dlatego nie godzimy się na obrażanie, szkalowanie i szykanowanie rodziców, jak również łamania postaw psychicznych dzieci i młodzieży, która świadomie wybiera lekcje religii. Nie godzimy się na szykany wobec osób stojących na straży wartości wynikających z Konstytucji i prawa, w tym prawa oświatowego, które pośród nachalnej lewackiej propagandy w sferze publicznej podważają zasadność funkcjonowania przedmiotu religii w szkole.

Niestety, jesteśmy również świadkami nagminnego deptania godności, czy wręcz ciągłego „polowania”, ze strony lewicowo – liberalnych mediów i polityków, na osoby śmiało występuje w obronie nauczycieli religii, jak i prowadzonych przez nich zajęć katechetycznych w tym Małopolską Kurator Oświaty. Za żenującą należy uznać postawę posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy wzorem swych towarzyszy ze Związku Wojujących Bezbożników z Sowieckiej Rosji, złożyli skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich na Panią Barbarę Nowak, w kontekście obrony lekcji religii. Dziwi nas fakt, że ci polscy parlamentarzyści nie zdobyli się na odwagę zaprotestować w stosunku do organizacji dążącej do usunięcia lekcji religii ze szkół, która oficjalnie posiłkując się postulatami Strajku Kobiet twierdzi, że: „Symbol tej upiornej organizacji – zwłoki na krzyżu – zobaczyć można wszędzie, nawet w szkolnych salach, gdzie wtłacza się dzieciom zabobony i mowę nienawiści, uczy się je bezrefleksyjnego posłuszeństwa, urabia się na homofobów, transfobów, mizoginów i prześladowców zwierząt”.

Mówimy stanowcze „NIE!” – takiemu stanowi rzeczy. Jako katolicy świeccy zrzeszeni w Akcji Katolickiej zwracamy się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie sprawy i zaprzestanie uporczywej i nachalnej propagandzie dyskryminującej katechetów, wykluczającej społecznie dzieci i młodzież poprzez wybór lekcji religii.

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce