RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ W WARZE

18  stycznia 2020 r. w Warze odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Obrady rozpoczęły się w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II. Obecni członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Zarządu, które przedstawiła p. Danuta Figiela, Prezes Zarządu. Przyjęli przez głosowanie sprawozdanie oraz udzielili absolutorium dla Zarządu a także przyjęli plan pracy na 2020 rok.
Rada w wyborach uzupełniających, wybrała ze swojego grona dwóch delegatów do Rady KIAK.

Kolejnym punktem spotkania była uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa Adama Szala, który także wygłosił Słowo Boże.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania powrócili do Szkoły aby uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym i agapie.