NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI O OCHRONĘ NASZEJ OJCZYZNY

Wdzięczni Bogu Wszechmogącemu za wielkie dzieła zbawienia, jakie dokonały się w naszym narodzie i nadal się dokonują za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli Patrona Polski, apelujemy i zachęcamy wszystkich zatroskanych o los, bezpieczeństwo i pokój dla naszego kraju, do włączenia się w wspólną wstawienniczą modlitwę. W czasie wielkiego niepokoju na wschodniej granicy Polski, 10 listopada w przeddzień kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, rozpoczynamy nowennę do Św. Andrzeja Boboli. W czasie, kiedy kolejny raz w historii Polski ważą się losy naszej Ojczyzny i Narodu Polskiego kierujmy za Jego pośrednictwem do Boga błagalne prośby.

„Strzeżcie ojczyzny, jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły, strzeżcie, gdyż ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie. Jesteśmy im winni pamięci i trwania, że Słowianin zawsze ojczyznę kocha nad życie”.  – św. Jan Paweł II

Wspólnego zjednoczenia się w modlitwie dziś niezwykle potrzebuje nasza Ojczyzna.

 Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu  za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się  męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.  Niech Twój patronat pomaga nam cierpliwie pokonywać trudności dzięki modlitwie i działaniu w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen

 Dzień pierwszy

Modlitwa o jedność w Ojczyźnie

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając pierwszy dzień nowenny prosimy o jedność w naszej Ojczyźnie. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje na wieki wieków. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu …
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień drugi

Modlitwa o łaskę wiary i wierności

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając drugi dzień nowenny prosimy o łaskę wiary i wierności. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twe życie wzrastałeś w otrzymanej od początku łasce wiary, którą Ci przekazywali rodzice. Wiara pomagała  Tobie wytrwać w różnych trudnościach życiowych i nauczyła Cię wierności przyjętym zobowiązaniom. Wspieraj nas, prosimy Ciebie, na drodze naszego życia, by wiara otrzymana na chrzcie świętym owocowała w nas i była nieustanną pomocą w odnowie, której oczekujemy w Polsce, Europie i świecie. Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego, byśmy Jego mocą mogli odnowić oblicze ziemi, tej ziemi.

 Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu…
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień trzeci

Modlitwa za duchowieństwo

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając trzeci dzień nowenny prosimy dziś w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów. Modlitwą ogarniamy siostry i braci zakonnych, osoby życia konsekrowanego a także wszystkich katechizujących i w swoich charyzmatach posługujących w Kościele. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, któryś sam zaznał wiele trudu wspinając się na wyżyny świętości kapłańskiej; któryś nie bacząc na przeciwności, w zaciętej walce dochował ślubów i wierności swemu Mistrzowi, roztaczaj z nieba, Kapłanie Męczenniku, czujność nad tymi, którzy wstępują na drogę posługiwania w Kościele. Wspieraj swe siostry i swoich braci, którzy podobnie jak kiedyś Ty sam, walczą dla siebie i innych o wieniec wiekuistej chwały. Wypraszaj potrzebne łaski dla duchowieństwa i wszystkich posługujących w Kościele,, aby umieli zawsze miarą czystego serca oraz prawego sumienia czynić zadość swojemu powołaniu i swojej misji. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu…
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień czwarty

Modlitwa za młodzież

 Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając czwarty dzień nowenny prosimy dziś w intencji młodzieży. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Ty, jako młody mężczyzna odważnie wzrastałeś w poznawaniu i miłości Boga, rozpoznałeś powołanie i wstąpiłeś do Towarzystwa Jezusowego. Za Twoim wstawiennictwem modlimy się  w intencji polskiej młodzieży. Prosimy dla dziewcząt i chłopców o dobrych nauczycieli i przewodników, o otwartość umysłów i serc w poznawaniu Boga i świata. Uproś młodym Polakom cnoty roztropności i męstwa, aby odważnie i pięknie, pokornie i dumnie przeżywali swoją młodość wzrastając w umiłowaniu Boga, Kościoła i Ojczyzny. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień piąty

Modlitwa o jedność w Europie i świecie

 Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając piąty dzień nowenny prosimy dziś o jedność w Europie i świecie. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, wielki Patronie jedności! Nie przestajesz nam przypominać o wielkim pragnieniu Jezusa, wyrażonym w Jego modlitwie do Ojca za wszystkich uczniów: „ Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.”

Zostałeś nam dany jako Patron, święty Andrzeju Bobolo, aby nam pomagać w drodze ku jedności, na pierwszym miejscu w Kościele, by zgodnie z pragnieniem Pana jeden Kościół stał się znakiem i zaczynem jedności całej ludzkości.

Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie, by z naszym owocnym udziałem wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i świecie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu…
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień szósty

Modlitwa o pomoc w trudnościach jakich doświadczamy

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając szósty dzień nowenny prosimy o pomoc w trudnościach jakich dziś doświadczamy. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Na drodze Twojego życia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga: przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem.

Oto stoimy wobec trudności, które przekraczają nasze siły: doświadczamy pandemii koronawirusa ,w wyniku której są tysiące ludzi chorych i zmarłych. Nie ma zgody w narodzie, jest wiele niezrozumiałych, bo wrogich zachowań niektórych środowisk wobec własnej Ojczyzny i rodaków.

Chroń Polskę i wspieraj nas św. Andrzeju Bobolo swym orędownictwem, aby została oddalona pandemia koronawirusa, abyśmy przez cierpliwą modlitwę znaleźli pokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwali aż do rozwiązania trudności na naszych granicach, ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień siódmy

Modlitwa o pomoc w trudnych czasach

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając siódmy dzień nowenny prosimy o pomoc w trudnych czasach. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wielkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.  Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień ósmy

Modlitwa za sprawujących władzę

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie, w ósmym dniu nowenny, wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli za sprawujących władzę. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty. Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i w społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby.

Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień dziewiąty

Modlitwa o światło nadziei

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy wstawiennictwa  św. Andrzeja Boboli. Przeżywając dziewiąty dzień nowenny prosimy o światło nadziei. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie Rzeczypospolitej. Gdy Polska przestała już istnieć, Twa przepowiednia jej odrodzenia była przez lata znakiem nadziei, której spełnienie dostrzeżono po pierwszej wojnie światowej. Nadzieja napawało również uznanie Twej świętości w czasie, gdy kończyła się druga Rzeczpospolita. Lata, które nastąpiły, były wielką próbą nadziei, jednak doczekaliśmy się w końcu, że w odrodzonej Ojczyźnie zostałeś ogłoszony Patronem. Dlatego powierzamy się Tobie, zwłaszcza w obecnym czasie trudnych doświadczeń,  niezgody i podziałów panujących w społeczeństwie oraz  potęgującym się bluźnierczym atakom na Kościół  i na kapłanów.

Niech nam przyświeca nadzieja, że Twój patronat owocuje dalej w odrodzeniu naszego życia tak osobistego, jak i społecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

W imieniu Zarządu Krajowego
Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce