KOMUNIKAT RADY KIAK – INFORMACJE

Zebrana w dniu 23 października 2021 r. na posiedzeniu w Warszawie Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wskazała, że kierunkiem formacji jej członków w nadchodzącym roku liturgicznym będzie Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce.

Jak zaznaczyła prezes KIAK, Urszula Furtak, „Rozpoczynającemu się w pierwszą niedzielę adwentu rokowi liturgicznemu towarzyszy hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Zawarta w nim tematyka ukazuje skutki uczestnictwa wiernych w Eucharystii i kieruje nasze działania apostolskie ku konkretnym wyborom i postawom. Zgłębiając nauczanie Prymasa Tysiąclecia dotyczące Eucharystii, Akcja Katolicka chce uczynić mottem działań słowa błogosławionego Prymasa: „Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi”. To właśnie te słowa przenikać będą całą rzeczywistość naszej pracy apostolskiej, nasze zaangażowanie w Kościele i w świecie”.

Wśród spraw bieżących Rada przyjęła kalendarium pracy dla Akcji Katolickiej na rok 2022 raz wymagany Statutem plan finansowy. Rada jednoznacznie potępiła wszelkie formy, akty profanacji i wandalizmu, świętych wizerunków naszej wiary, których w ostatnim czasie jesteśmy świadkami. Obradujący w Warszawie członkowie Akcji Katolickiej przypomnieli, że prawnokarna ochrona uczuć religijnych stanowi gwarancję wolności religii, chronionej przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konstytucję RP.

Członkowie Akcji Katolickiej zgłosili swój akces do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach w ramach zwołanego przez Papieża Franciszka Synodu. Jako współpracujący ściśle z hierarchią kościelną członkowie Ludu Bożego, czynimy wysiłki na rzecz tego, by nakreślona w temacie Synodu refleksja: „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja”, służyła strzeżeniu depozytu wiary.

Rada KIAK odniosła się również do projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze wypracowaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ustawę, w ramach konsultacji publicznych Rada zgłasza postulat by otwartą koronę orła zamienić na zamkniętą i zwieńczoną krzyżem.

Informacja z Rady KIAK

24 października 2021 r. w niedzielne przedpołudnie zakończyło się spotkanie Rady KIAK.

Rada odniosła się do wielu kwestii z bieżących wydarzeń z życia społecznego oraz kościelnego. Jednogłośnie przyjęto kalendarium na rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe. Uczestnicy spotkania jednoznacznie potępili liczne akty profanacji wizerunków naszej wiary, które miały miejsce w Polsce. Obradujący odnieśli się również do projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadając na propozycję Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rada w ramach konsultacji publicznych zgłosiła swój postulat, aby otwartą koronę orła zamienić na zamkniętą i zwieńczoną krzyżem.
 
Członkowie zarządu KIAK zachęcał prezesów Diecezjalnych Instytutów do aktywnego uczestnictwa w zwołanym przez papieża Franciszka Synodzie, któremu przyświeca hasło: „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja”. Uczestnicy obrad podkreślili jednoznacznie, że Akcja Katolicka jako ściśle współpracująca z hierarchią instytucja musi z odwagą stawać w obronie „rozmiękczania”, „neutralizowania” depozytu wiary przez lewicowe i liberalne ruchy, które licznie zgłaszają swoje postulaty synodalne.
 
Prezes KIAK, Urszula Furtak, zwróciła uwagę na konieczność większej aktywności i zaangażowania apostolskiego członków naszego stowarzyszenia na obszarze szeroko rozumianych mediów społecznościowych. Z metodami informacyjnymi Akcji Katolickiej w Polsce zapoznał członków rady, dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce. W niniejszej sprawie, jak poinformował prelegent, zorganizowane zostanie szkolenie dla członków stowarzyszenia oraz rzeczników diecezjalnych.  

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce mówiąc o zaangażowaniu członków stowarzyszenia w pracę apostolską powiedziała min.: „Rozpoczynającemu się w pierwszą niedzielę adwentu rokowi liturgicznemu towarzyszy hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Zawarta w nim tematyka ukazuje skutki uczestnictwa wiernych w Eucharystii i kieruje nasze działania apostolskie ku konkretnym wyborom i postawom. Zgłębiając nauczanie Prymasa Tysiąclecia dotyczące Eucharystii, Akcja Katolicka chce uczynić mottem działań słowa błogosławionego Prymasa: „Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi”. To właśnie te słowa przenikać będą całą rzeczywistość naszej pracy apostolskiej, nasze zaangażowanie w Kościele i w świecie”. Na zakończenie obrad Rada KIAK jednogłośnie przyjęła komunikat, który został rozesłany do mediów.

dr Artur Dąbrowski
rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce