NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JANA PAWŁA II

Czcigodni Księża Asystenci, Drodzy członkowie Akcji Katolickiej, przed nami Jubileusz 25. lecia Akcji Katolickiej w Polsce, który przypadnie w niedzielę 2 maja 2021 roku. W imieniu całego Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce zachęcam, do rozpoczęcia duchowego przygotowania do tego wydarzenia, przez kolejne dziewięć tygodni. Wielu z nas pełni swą misję przez cały ten wyjątkowy okres ćwierćwiecza. Jest, za co Bogu dziękować, ale też kierować do niego ufną modlitwę w bieżących potrzebach, a czas jest niełatwy. Wokół nas coraz więcej niezrozumienia wolności, agresji i wulgarności, braku poszanowania dla świętych miejsc i wizerunków. Zagubiły się liczne polskie sumienia. Wiele przestrzeni potrzebuje modlitewnego wsparcia, by powrót na drogę prawdy i rodzinnego szczęścia, ale też społecznego spokoju stał się możliwy.

Od 2017 roku, w sposób oficjalny, zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej, naszym Świętym Patronem jest Jan Paweł II. Święty, który upomniał się u polskich biskupów o Akcję Katolicką, w której pokładał wielkie nadzieje. Dziś za Jego wstawiennictwem zachęcamy do podjęcia „Nowenny tygodni”.  W załączeniu publikujemy pełen tekst, zaakceptowany przez Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej, Biskupa Mirosława Milewskiego. W każdą kolejną sobotę będziemy publikować część Nowenny na dany tydzień.

Raz jeszcze zachęcamy w tym trudnym czasie do czujności na potrzebę obrony Kościoła, ale nade wszystko do trwania na modlitwie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy także wszystkich zgromadzonych wokół Akcji Katolickiej.

Urszula Furtak

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

[NOWENNA DO POBRANIA – PDF ]

[LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II]

 

Nowenna do św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce 2 maja 1996- 2 maja 2021

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwalę Twają i nasze dziękczynienie za 25 lat obecności Akcji Katolickiej w Polsce.
Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawia mogli otrzymać faski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twa ją.

Tydzień pierwszy

Modlitwa w intencji Kościoła w Polsce
Modlitwa do św. Jana Pawła lI patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle lI, nasz Święty Patronie, zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata. św. Janie Pawle II módl się za nami!

Kościół w Polsce pozostaje w głębokiej więzi z narodem. Jest to więź ewangeliczna i duszpasterska. (. .. ) O ile dawniejsza sytuacja zyskiwała Kościołowi ogólne uznanie nawet ze strony osób i środowisk „laickich” to w sytuacji obecnej na takie uznanie w wielu wypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej. (. .. ) Jest rzeczą jasną, iż Chrystus zawsze będzie „znakiem sprzeciwu” por. Łk 2,34). Ten „sprzeciw” jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie. Jest on chyba także współczynnikiem ewangelicznego posłannictwa i służby pasterskiej. (Jan Paweł II, Belweder, Warszawa, 2 czerwca 1979r.)

Święty Janie Pawle oręduj w Domu Ojca za Kościołem w Polsce, który szczególnie w ostatnim czasie jest celem bluźnierczych ataków, potwierdzających brak poszanowania dla świętych miejsc, figur, obrazów oraz dla naszych Pasterzy. Uproś łaskę nawrócenia dla osób wrogich Kościołowi, którzy też są naszymi siostrami i braćmi, ale błądzącymi w ciemności.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła li

Tydzień drugi

Modlitwa w intencji Papieża, biskupów i kapłanów
Modlitwa do św. Jana Pawła li patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie, zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata. św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Posługa następcy św. Piotra jest posługą wiary, zgodnie ze słowami Chrystusa: ,,Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustala twoja wiara”. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,32). Taka jest misja Piotra, taka jest misja Kościoła. Kościół zapatrzony we wzór swego Mistrza nie pragnie niczego innego, jak tylko tego, aby móc służyć człowiekowi, głosząc Ewangelię. (Jan Paweł II, Wrocław, 31 maja 1997r.)

Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich spraw czy to będą sprawy osobiste, czy rodzinne, czy społeczne ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw <<po kapłańsku>>. Wtedy tylko w kręgu tych wszystkich spraw jesteśmy sobą. Kiedy zaś naprawdę służymy, owym ludziom, nieraz bardzo trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą: wierni swojemu własnemu powołaniu. Musimy z całą przenikliwością szukać razem z wszystkimi ludźmi tej prawdy i tej sprawiedliwości, której właściwy i ostateczny wymiar znajdujemy nie gdzie indziej, ale tylko w Ewangelii owszem, w samym Chrystusie. (Jan Paweł II, Do kapłanów, Częstochowa, 6 czerwca 1979r.)

Święty Janie Pawle, jesteśmy świadkami agresji słownej i fizycznej na hierarchów Kościoła i na kapłanów. Dostrzegamy starania Papieża Franciszka o to, aby chrześcijanie zachowywali coraz pełniejszą więź z Bogiem, Jego zmagania o odrzucenie przez ludzi istniejącego w świecie zła, Jego starania o dobro ludzi, którym dzieje się krzywda. Wypraszaj u Boga zdrowie dla Papieża Franciszka i siły potrzebne do wypełnienia powierzonej mu misji. Wypraszaj dla Kościoła w Polsce świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Bożej łaski, którzy odważnie podejmą trud pracy w Winnicy Pańskiej.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła II

Tydzień trzeci

Modlimy się w intencji Ojczyzny i rządzących
Modlitwa do św. Jana Pawła li patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie, zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata. św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Niełatwa jest ta Polska ziemia, nasza Ojczyzna. Można powiedzieć, że na przestrzeni swoich tysiącletnich dziejów nie przestawała być ziemią wielorakiego wyzwania. To wyzwanie w pewnych okresach przynosiło jej wielkość i sławę. W innych łączyło się z cierpieniem, co więcej: z zagrożeniem, czasami wręcz śmiertelnym. Wiadomo, że przez blisko sto dwadzieścia pięć lat imię Polski nie tylko nie widniało na politycznej mapie Europy, ale próbowano wykorzenić samą polskość z serc i z języka jej synów i córek.
(Jan Paweł II, Przemówienie do KEP, Warszawa, 14 czerwca 1987r.)

Poprzez ostatnie lata i dziesięciolecia społeczeństwo zmagało się o swą suwerenną podmiotowość. Od niedawna walka ta zdaje się być zakończona. I oto wszyscy czujemy, po długim okresie podmiotowości ograniczonej przez system totalitarny, że ta suwerenna podmiotowość jest nie tylko osiągnięciem, ale jest także nowym wyzwaniem. Wyzwaniem do określenia siebie, do urzeczywistniania siebie, do bycia sobą. Jako człowiek osoba i jako naród- wspólnota.

Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrześcijaństwa, z naszej polskości i z naszej europejskości. Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko „prawda czyni wolnymi” (por. JB,32) ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody, tak uczy Chrystus. (Jan Paweł II, Warszawa, 9 czerwca 1991r.)

Święty Janie Pawle, Synu Polskiej Ziemi! Wypraszaj dla Polski i Polaków łaskę pełnej wolności, zgody, wzajemnego poszanowania, a dla rządzących dar mądrości i roztropności, siły do przezwyciężania zła dobrem. Aby wypełniali swe obowiązki w poszanowaniu prawa i swymi decyzjami służyli dobru ludzi powierzonych ich trosce.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła li

Tydzień czwarty

Modlitwa w intencji Asystentów Kościelnych Diecezjalnych i Parafialnych Akcji Katolickiej Modlitwa do św. Jana Pawła li patrona Akcji Katolickiej w Polsce Janie Pawle II, nasz Święty Patronie, zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata. św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Przed dziesięciu laty prosiłem biskupów polskich, aby postarali się o przywrócenie Kościołowi tej formy apostolstwa świeckich, jaką jest Akcja Katolicka. Dziś mogę powiedzieć, że wypełnili to zadanie, a wy członkowie Akcji Katolickiej jesteście wspaniałym darem dla całej wspólnoty Ludu Bożego. (Jan Paweł II, Rzym, 26 kwietnia 2003r.)

Asystent Kościelny Akcji Katolickiej ma bardzo ważne zadanie. Bez asystenta Kościelnego nie ma Akcji Katolickiej, on jest łącznikiem z biskupem, inspiratorem inicjatyw, on zapewnia formację duchową i powinien zatroszczyć się w Akcji Katolickiej o przekazywanie tradycji. On nieustannie tworzy Akcję Katolicką. (Abp Józef Michalik, Kongregacja kapłańska, X 1999r.)

Akcja Katolicka będzie taka, jaką utworzymy. Przy jej tworzeniu najtrudniejszym problemem będzie przekonanie księży, że jest Kościołowi potrzebna. (Abp Józef Michalik, Ołtarzew, IV 1995r.)

uformowanie Akcji Katolickiej musi zacząć się od formowania kapłańskiego serca. Od tego wysiłku, od świadectwa życia kapłana, od jego miłości do ludu zależy bardzo wiele. Kaplan ma poczuć potrzebę ludzi wokół siebie, nie tylko współpracowników w budowaniu kościoła materialnego. Potrzebuje nie tylko obrońców pięknych ideałów, które są ciągle ważne i potrzebne, ale gorliwy kapłan szuka tych, którzy wejdą w jedność odpowiedzialności za przyjęty chrzest, za bierzmowanie, za przyjęte sakramenty, za obronę praw w porządku społecznym, za miejsce dla Chrystusa w życiu społecznym i publicznym. (Abp Józef Michalik, Strachocina, 11 mama 1996r.)

Święty Janie Pawle – Ojcze Kapłanów, wypraszaj u Chrystusa Dobrego Pasterza gorliwych kapłanów, miłujących ludzi, którzy podejmą trud współtworzenia Akcji Katolickiej w diecezjach i parafiach Kościoła w Polsce, ofiarując swoje siły, czas, talenty a nade wszystko ufne serce; którzy swoją twórczą obecnością będą służyli nam pomocą, przestrogą, zachętą w pogłębianiu motywów, aby wiara przeradzała się w czyn.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła li

Tydzień piąty

Modlitwa w intencji Akcji Katolickiej w Polsce
Modlitwa do św. Jana Pawła li patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie, zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata. św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Spośród konkretnych problemów i zadań chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia przez katolików świeckich właściwej im odpowiedzialności w Kościele. Dotyczy to tych sfer życia, w których świeccy powinni we własnym imieniu, ale jako wierni członkowie Kościoła, rozwijać myśl polityczną, życie gospodarcze i kulturę, zgodnie z zasadami Ewangelii. Niewątpliwie należy im w tym pomagać, ale też nie trzeba wyręczać. (. .. ) Nowym wymiarem działalności kościelnej są organizacje katolickie, a wśród nich Akcja Katolicka. Tych możliwości nie było w Polsce od lat czterdziestych. (Jan Paweł II, Kraków, 8 czerwca 1997r.)

Akcja Katolicka wyrosła z ruchów odnowy religijnej, jakie w drugiej połowie XIX wieku objęły wiele środowisk katolików świeckich. Z kolei za papieża Piusa XI Akcja przybrała kształt czynnej formy uczestnictwa świeckich w apostolacie hierarchii. Jej programem stały się słowa św. Pawia: „instaurare omnia In Christo” odnowić wszystko w Chrystusie. Akcja Katolicka stała się szkolą formacji świeckich przygotowującą do odważnego stawiania czoła sekularyzacji, jaka coraz mocniej dawała o sobie znać w XX wieku. Odwołuję się do tych faktów historycznych, aby wskazać na pewną analogię pomiędzy tamtymi początkami i początkami odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce. Jak wtedy, tak i teraz u źródeł jej istnienia i działania jest głębokie pragnienie wiernych świeckich, aby aktywnie współuczestniczyć z biskupami i kapłanami w ich odpowiedzialności za życie Kościoła i za głoszenie Dobrej Nowiny. Nie zmienił się też cel i duchowy program działalności: odnawiać siebie, własne środowisko, wspólnotę wierzących, a w końcu cały świat w oparciu o miłość i moc Chrystusa. W końcu łączy te dwa początki to samo wyzwanie, jakie niesie ze sobą sekularyzacja różnych sektorów życia społecznego. Podejmujcie to wyzwanie jako świadkowie Ewangelii w różnych środowiskach. Podejmujcie je świadomi, że „obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia z Chrystusem-Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa”(Apostolicam actuositatem, 3).

Obowiązek i prawo. Właśnie tak: macie obowiązek i prawo nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga. Idźcie naprzód z nadzieją! (Jan Paweł II, Rzym, 26 kwietnia 2003r.)

Święty Janie Pawle dziś, kiedy mija dwadzieścia pięć lat naszej aktywności w polskim Kościele, przywołujemy w pamięci twoje wielkie zatroskanie o pełnię form apostolstwa świeckich w naszej Ojczyźnie, które jak dawniej pozostaną w bezpośredniej relacji z hierarchią Kościoła. To dzięki Twojej, nasz Święty Patronie, proroczej wizji skierowałeś do Biskupów prośbę o przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce.

Wiązałeś z naszą działalnością pewne nadzieje, wskazałeś na konkretne zadania.

Kontemplację – wzywając nas do świętości, komunię – zachęcając by rozwijać duchowość jedności z pasterzami Kościoła i wszystkimi braćmi w wierze i misję – powierzając nam niesienie Ewangelii do domów, szkół, miejsc pracy i odpoczynku.

Mamy świadomość, że jeszcze daleka i trudna droga przed nami w obliczu nienawistnych ataków na Kościół i na nasze świętości. Chcemy służyć Kościołowi, bronić go, bronić naszej wiary. Wspieraj nas swym wstawiennictwem u Pana, abyśmy gorliwie realizowali misję apostolską przy współpracy z hierarchią kościelną. To apostolstwo, które istniało w Kościele zawsze, od czasów apostolskich, i zawsze się ożywiało i podejmowało różne problemy, jest dziś szczególnym znakiem czasu. Naszym zadaniem jest odczytywać te znaki i działać. Widzieć, ocenić i działać. Dziękujemy Ci Święty Janie Pawle, nasz Patronie, za to, że upomniałeś się o przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce. Dziękujemy też naszym Pasterzom i Kapłanom, którzy z nami współpracują. Prosimy, wspieraj nas swym wstawiennictwem u Pana, abyśmy mogli odnawiać świat w Chrystusie, Królu naszym.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła II

Tydzień szósty

Modlitwa w intencji polskich rodzin
Modlitwa do św. Jana Pawła li patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie, zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, gdy ta wspólnota życia i miłości i arka Przymierza z Bogiem, jest zagrożona czy to od wewnątrz, czy też od zewnątrz. (Jan Paweł II Szczecin, 11 czerwca 1987r.)

Ziemię dał Stwórca człowiekowi, aby „czynił ja sobie poddaną” i na tym panowaniu człowieka nad ziemią oparł podstawowe prawo człowieka do życia. Prawo do życia łączy się z powołaniem rodzinnym i rodzicielskim człowieka: ,, … mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną swoja tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). I tak jak ziemia z opatrznościowego ustanowienia Stwórcy przynosi plon, podobnie też to zjednoczenie w miłości dwojga osób: mężczyzny i kobiety owocuje nowym życiem ludzkim. To życiodajne zjednoczenie osób uczynił Stwórca pierwszym sakramentem, a Odkupiciel potwierdził ów odwieczny sakrament miłości i życia i nadal mu nową godność, wyciskając na nim pieczęć swojej świętości. Prawo człowieka do życia związane jest z ustanowienia Stwórcy oraz z mocy Chrystusowego Krzyża z sakramentalnym i nierozerwalnym małżeństwem. (Jan Paweł II, Nowy Targ, 8 czerwca 1979r.)

O, jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ja osłabia i rozbija wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Modlę się o to i nadal modlić się przyrzekam. (Jan Paweł II, Jasna Góra, 5 czerwca 1979r.)

Święty Janie Pawle – obrońco rodzin. Jesteśmy świadkami niszczenia polskich rodzin, umniejszania ich roli w życiu społecznym, negacji nierozerwalności małżeństwa, sporu o świętość i nienaruszalność życia ludzkiego, sporu o samą istotę wolności, godności oraz miłości człowieka. Rodzina, małżeństwo, dzieci i młodzież jawią się jako kolejne miejsca naszego apostolskiego oddziaływania. Wypraszaj nam łaskę siły, roztropnego postępowania i wytrwałości w docieraniu z Dobrą Nowiną do tych, którzy są daleko od Kościoła.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła li

Tydzień siódmy

Modlitwa w intencji polskiej młodzieży

Modlitwa do św. Jana Pawła li patrona Akcji Katolickiej w Polsce Janie Pawle li, nasz Święty Patronie,

zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.
św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Wam, którzy jesteście zgromadzeni tu, na Westerplatte, wam, młode pokolenie ludzi polskiego morza i Pomorza, i wam, młodym na całej ojczystej ziemi, przekazuję pozdrowienie Chrystusowego Kościoła i pocałunek pokoju. (. . .) Kościół w Polsce w ciągu tych dni Eucharystycznego Kongresu skupia się na Chrystusowej miłości „do końca”, aby odkryć źródło tej samej duchowej mocy wobec wszystkich synów i córek tej doświadczonej polskiej ziemi. Ta moc duchowa, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów, jest szczególnie nieodzowna w tym waszym pokoleniu.

Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki w znaczeniu dosłownym opuszczania Ojczyzny; pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce kulturze, tradycji i duchowi Naszego narodu. (. . .)

Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Walke bohaterską.(. . .) Każdy z was, młodzi przyjaciele. znajduje tez w życiu jakieś swoje Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszna sprawę, o która nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. (Jan Paweł II, Gdańsk, 12 czerwca 1987r.)

Święty Janie Pawle – przyjacielu i wychowawco młodzieży ze spotkań na Skałce, na Jasnej Górze, przed kościołem św. Anny w Warszawie, na Westerplatte, na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, spod okna na Franciszkańskiej 3, ze Światowych Dni Młodzieży i wielu innych miejsc. Młodzi ludzie Ciebie słuchali i kochali. Brakuje Twego głosu dziś, kiedy na ulicach polskich miast organizowane są skandaliczne marsze z wykorzystaniem obecności nieletnich. W szkołach i przedszkolach forsuje się wprowadzanie programowej seksualizacji dzieci i młodzieży. Na naszych oczach podejmowane są próby usunięcia religii ze szkół. Toczy się walka o dusze młodych Polaków. Święty Janie Pawle upraszaj dla nas łaskę docierania do tych, którzy są zagubieni i do tych, którzy są w niebezpieczeństwie ateizmu.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła II

Tydzień ósmy

Modlitwa w intencji twórców kultury
Modlitwa do św. Jana Pawle II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie, zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.
św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: Myśli, woli serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona w służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.

Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura Polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas, jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Więcej jeszcze: w okresie najtragiczniejszym, w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować.
(Jan Paweł II, Gniezno, Wzgórze Lecha, 3 czerwca 1979r.)

Święty Janie Pawle, prosimy Cię o wstawiennictwo za ludźmi kultury, sztuki, twórczości artystycznej. Aby ich praca, tworzone przez nich dzieła służyły dobru polskiego społeczeństwa, rozwijały duchowo, intelektualnie i patriotycznie naszą młodzież i dzieci. Aby nie powtórzyły się obrazoburcze wystawy, bluźniercze występy, profanacja wizerunków Świętych i miejsc kultu religijnego. W obszarze kultury jest też miejsce do działania dla Akcji Katolickiej i możliwość formacji przez nową ewangelizację, Wypraszaj nam potrzebne łaski dla skutecznego przenikania wartościami ewangelicznymi tej sfery naszego życia.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła II

Tydzień dziewiąty

Modlitwa o mądrość i wrażliwe sumienia Polek i Polaków
Modlitwa do św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie, zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.

Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi, wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia. Święty Janie Pawle II, Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie, uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia, dar odwagi i mądrości.

Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę, abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład, podejmując apostolskie wyzwania, byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.
św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Męczennicy mają nam wiele do powiedzenia. Jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień pytają o naszą wierność własnemu sumieniu. Sumienie … Sobór Watykański li nazywa sumienie „najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka” i wyjaśnia: ,, W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, a tamtego unikaj” (Gaudium et spes, 16).

Jak widać z powyższego tekstu, sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. (. . .) Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: ,,Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia , to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego; królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej Dziczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchy ewangelicznej solidarności: ,,Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). (. . .) Czas próby polskich sumień trwa! Musicie być mocni w wierze! Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek- jakie będzie jego sumienie. (Jan Paweł II, Skoczów, 22 maja 1995r.)

Święty Janie Pawle – Proroku naszych czasów. Oręduj za nami u Boga. Wypraszaj potrzebne łaski dla Polek i Polaków – mądrość, wrażliwość sumień, dokonywanie właściwych wyborów, obronę wiary i naszych świętości, umiłowanie Boga i Ojczyzny. Módl się za nami!

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Litania do św. Jana Pawła II