SAKRA BISKUPIA KS. PRAŁ. KRZYSZTOFA CHUDZIO

W pierwszą sobotę, 2 maja 2020 r., w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu o godz. 10.00 odbyły się święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej, którego papież Franciszek w pierwszy piątek kwietnia br. mianował biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.

O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył abp Adam Szal, metropolita przemyski – główny konsekrator Biskupa Nominata. Ksiądz Arcybiskup w słowach wprowadzenia zaznaczył, że udzielane święcenia biskupie są niezwykłe w scenerii panującej we świecie epidemii, a pomimo tych trudnych okoliczności Kościół jest, nadal żyje i idzie z wysiłkiem, by zbawiać ludzi – głosić słowo Boże i sprawować sakramenty.

Po odczytanej Ewangelii od przywołania mocy Ducha Świętego, przedstawienia elekta i potwierdzenia jego wyboru, rozpoczął się obrzęd święceń biskupich. Ks. prał. Bartosz Rajnowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu odczytał nominację Stolicę Apostolskiej.

Następnie główny konsekrator święceń wygłosił homilię. Ksiądz Arcybiskup, odnosząc się do biskupiej dewizy ks. Krzysztofa, podkreślił już na samym początku swojej refleksji istotę Objawienia Bożego, które odkrywa przed człowiekiem, jak wierny i miłosierny jest sam Bóg. Tę prawdę o Bogu odkryła Maryja – patronka dnia dzisiejszego, – która w postawie wierności Bogu otworzyła się na łaskę Jego miłosierdzia. Metropolita Przemyski rozważając o wierności i miłosierdziu Boga złożył także życzenia Biskupowi Nominatowi: <Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi> (Prz 3,3-4) Księże Biskupie Krzysztofie! Pamiętaj, że Pan Bóg obiecuje zbawienie tym, którzy są mu wierni i którzy ufają w Jego Miłosierdzie. Mówił o tym Chrystus, uprzedzając uczniów o niełatwym ich życiu: <Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony> (Mt 10,22; Mk 13,13). Bądź więc wierny Panu Bogu, a On zajmie się Tobą. Ciebie odszukał Duch Święty spośród prezbiterium przemyskiego i zaufał Ci, licząc na Twoją wierną, godną i pełną miłości służbę Kościołowi przemyskiemu. Bądź w tej służbie również wytrwały jak Maryja i cierpliwie umacniaj wiarę, tych do których trafisz z biskupią posługą. Ucz ich o potrzebie zawierzenia się Bożemu Miłosierdziu. Bądź jako biskup człowiekiem dobrym, roztropnym, rzetelnym, konsekwentnym. Zawsze pamiętaj, że wierność i miłość miłosierna budują i umacniają Kościół święty. Dziś… wpatruj się w serce Maryi, Jemu ufaj i swoje serce kształtuj na wzór Serca Bożego i Niepokalanego Serca Maryi! 

Po homilii rozpoczął się dialog pomiędzy głównym konsekratorem a elektem do święceń, dotyczący wypełniania zadań urzędu apostolskiego. Z kolei przy śpiewie litanijnym i wzywaniem wstawiennictwa świętych Nominat w postawie leżącej żarliwie modlił się przed przyjęciem łaski płynącej ze święceń. Następnie miał miejsce najważniejszy moment święceń – włożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. Współkonsekratorami podczas obrzędu święceń byli: abp Józef Michalik, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej i jej biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek. Na zakończenie obrzędu Arcybiskup namaścił olejem krzyżma głowę Biskupa Krzysztofa, przekazał księgę Ewangelii, aby głosił słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością oraz wręczył insygnia pasterskiego posługiwania: pierścień, mitrę i pastorał.

Na uroczystość święceń biskupich listy gratulacyjne nadesłali m.in.: Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio (odczytał ks. prał. Jozef Trela), Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki (odczytał bp Stanisław Jamrozek), Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda (odczytał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl). Z kolei w imieniu prezbiterium przemyskiego głos zabrał Dziekan Dekanatu Domaradzkiego ks. Tadeusz Pikor, a następnie w imieniu wiernych całej archidiecezji – Prezes Akcji Katolickiej Danuta Figiela. Słowo pozdrowienia i życzeń przekazali również abp Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego w Polsce oraz bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie.

Na zakończenie słowo do zgromadzonych w Archikatedrze i uczestniczących przez media w uroczystości święceń skierował nowowyświęcony bp Krzysztof Chudzio.


Ks. Krzysztof Piotr Chudzio ur. 25 czerwca 1963 r. w Przemyślu. Pochodzi z parafii pw. NMP Królowej w Buszkowicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu i zdaniu matury, w roku 1982 rozpocząć formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1988 uzyskał stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjąć 24 czerwca 1988 roku w katedrze przemyskiej z rąk bp Ignacego Tokarczuka. Po święceniach pracować jako wikariusz w parafii pw. św. Wojciecha w Krośnie. W roku 1989 rozpocząć pracę duszpasterską wśród wiernych wyznania rzymskokatolickiego na Ukrainie w diecezji kamieniecko-podolskiej. Poza obowiązkami duszpasterskimi pełnił w tamtejszej diecezji funkcję Wikariusza Generalnego, kanclerza kurii oraz sekretarza biskupa diecezjalnego Jana Olszańskiego. Po siedemnasto- letnim pobycie na Ukrainie w roku 2005 powrócił do pracy w rodzinnej diecezji. Do roku 2006 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz pomagał w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej. W Sądzie Metropolitalnym pełnił funkcję notariusza. W latach 2006-2015 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W dniu 22 sierpnia 2015 został mianowany proboszczem parafii po. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Równocześnie pełnił funkcję wicedziekana dekanatu domaradzkiego. 17 kwietnia 2015 roku został mianowany Honorowym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

3 kwietnia 2020 r. papież Franciszek mianował ks. prał. Krzysztofa Chudzio biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej jako zawołanie biskupie obrał słowa: Deo fideli et misericordi (Bogu wiernemu i miłosiernemu). Są one zamieszczone na wstędze pod tarczą herbu biskupiego. Tarcza herbowa jest niebieska. W jej polu znajduje się srebrny krzyż łaciński z rozszerzonymi ku końcom ramionami. Na przecięciu ramion – czerwone gorejące serce, od którego wychodzą na obie strony tarczy po trzy promienie – po prawej stronie złote, po lewej srebrne. Pod krzyżem znajduje się srebrna litera „M”. To nawiązanie do Krzyża Zawierzenia górującego nad Przemyślem i odwołanie do miejsca pochodzenia Biskupa Nominata. Gorejące Serce z promieniami to symbol Bożego miłosierdzia, któremu Ksiądz Biskup zawierza swoją posługę. Umieszczona na tarczy litera „M” i niebieskie tło tarczy odnosi się do Maryi Matki Bożej.

źródło: radiofara.pl