NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI O OPIEKĘ NAD POLSKĄ 13-21 LIPIEC 2023

Przygotowując się do II Narodowej Modlitwy za Ojczyznę, która odbędzie się 22 lipca 2023 roku w Strachocinie, zachęcamy członków Akcji Katolickiej do modlitwy nowennowej za przyczyną św. Andrzeja Boboli.

 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI O OPIEKĘ NAD POLSKĄ
13-21 lipiec 2023

Program:

  • Modlitwa nowennowa /w każdym dniu/
  • Rozważanie na poszczególny dzień
  • Litania do św. Andrzeja Boboli
  • Modlitwa za Ojczyznę

 

Modlitwa nowennowa – Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw, prosimy abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Święty Andrzeju, Patronie nasz /3x/

Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.  
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony duchem Świętym módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej módl się za nami
Święty Andrzeju, apostole Polesia módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze módl się za nami
Święty Andrzeju, Patronie Polski módl się za nami
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa módl się za nami
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili uproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali uproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami  
 
Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa za Ojczyznę
Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

Dzień pierwszy: Modlitwa o ducha misyjnego w Kościele Świętym
Boski Założycielu Kościoła Świętego, spójrz na dusze, które jeszcze nie znają Imienia Twego, bo nikt nie głosił Ewangelii. Nie wiedzą, że Ty jesteś Zbawicielem świata i nie zwracają się do Ciebie o pomoc. Spójrz na te grzeszne i zagubione dusze, które tylko dlatego, że nie znają Ciebie nie radzą sobie z trudnościami w życiu. A Ty przelałeś Krew Najświętszą na krzyżu, aby wszystkich zbawić.
Niech więc krew męczenników Twojego Kościoła stanie się posiewem nowych chrześcijan. Niech i dziś Twój duch wzbudzi w Kościele odważnych misjonarzy, którzy pójdą do tych, którym nikt jeszcze nie zaniósł Dobrej Nowiny.
Prosimy o to przez nieustraszonego w wierze świętego Andrzeja Boboli, który jako misjonarz ludowy wiele dusz uratował przed potępieniem i nadal ratuje. Niechże jego krew męczeńska przelana za wierność Tobie woła o nowe powołania misyjne z naszej Ojczyzny.
Święty Andrzeju, wstawiaj się Kościół katolicki u tronu Bożego. Amen.

 

Dzień drugi: Modlitwa o wierność Chrystusowi narodu polskiego
Boże, władco narodów, Tyś wprowadził naród polski do Swojej owczarni i na ziemi wyznaczyłeś mu zaszczytną rolę „przedmurza chrześcijaństwa i obrońcy”. W pokorze chylimy swe czoła przed tronem Twego Majestatu i Miłosierdzia. Dziękujemy za miłość jakiej od Ciebie doświadczył nasz naród. Ale prosimy, abyś zwrócił Swój łaskawy wzrok na Polskę, którą już nie raz posłużyłeś się, by broniła wiary chrześcijańskiej. Dziś Polska jest w potrzebie. Bezbożni czynią wiele, aby naród porzucił Twoje przykazania i poszedł za wartościami europejskimi.
Dlatego nasz wzrok kierujemy ku św. Andrzejowi Boboli, który już nie raz w cudowny sposób ratował wiarę w narodzie. Niech jego przelana krew będzie źródłem łaski dla narodu, który nie tylko walczy z wrogami zewnętrznymi, ale i tymi, którzy żyją na polskiej ziemi. Nasz Patronie, świadku naszych utrapień, prowadź naród Bożymi drogami i pomóż mu ocalić się przed niewiarą i laicyzacją. Amen.

 

Dzień trzeci: Modlitwa o żywą wiarę dla każdego z nas
Boże, Ty włączyłeś każdego z nas do grona Twego Kościoła bez naszych zasług. Dziękujemy Ci za święty sakrament chrztu i za każdą łaskę, jakiej nam udzieliłeś, a szczególnie za dar wiary. Twoja troska Panie o moją świętość i zbawienie budzi we mnie zdumienie, ale i wywołuje niepokój, że nie zawsze potrafię dobrze wykorzystać tego, co mi dajesz. Uwielbiam Cię za to, że dopuściłeś mnie Twego stołu i karmisz Swoim Ciałem i Krwią, abym miał życie w obfitości. Kim bym był bez Twego słowa, które poucza mnie jak mam żyć.
Ale moja nadzieja jest w świętym Andrzeju, który uwielbiał Ciebie Panie życiem, pracą i męczeńską śmiercią, a teraz chwałą, jaką Ci niesie. Jesteśmy pewni, że on świadek wiary żywej wstawia się u Ciebie za swoimi ziomkami, aby nie ustała nasza wiara.
Święty Andrzeju, cichy wiary bohaterze, pochodnio gorejąca Bożą miłością, wstawiaj się za nami, aby nasza wiara objawiała się w naszych uczynkach, aby ludzie widząc je chwalili Ojca, który jest w niebie. Amen.

 

Dzień czwarty: Modlitwa o umocnienie ducha Chrystusowego w Kościele
Boże, Tyś pozostawił dla ludzi łaski w sakramentach świętych. W ten sposób zapewniłeś Swoim wyznawcom opiekę na każdym etapie ich życia. Spraw więc Panie niech ci, którzy przyjęli chrzest święty nie zejdą z drogi, którą Ty jesteś, nie porzucą prawdy, którą Ty objawiłeś ludziom i nie utracą życia, czyli Ciebie. Pomóż swoim dzieciom, aby doczesność nie przesłoniła im Ciebie, a złudne radości ziemskie nie oderwały ich serc od ubiegania się o zbawienie wieczne. Niech Twój Kościół będzie światłem dla całego świata przez przykład życia chrześcijan i pociągał innych i zapraszał w swe podwoje.
Ty zaś, święty Andrzeju umiałeś sam wybierać to, czego Chrystus oczekuje od chrześcijan, ale i wielu ludziom pomogłeś odnaleźć się na nowo w Kościele. Niech twoja modlitwa uprosi łaskę wszystkim wyznawcom Pana obronę przed czyhającymi sidłami szatana. Amen.

 

Dzień piąty: Modlitwa o wiarę i prawdziwą pobożność w narodzie polskim
Panie, któryś naród polski głęboko zapisał w swym Sercu, spraw by żył w jedności z Tobą, kierując się Twoją Ewangelią, a przez to nadal był światłem wierności dla narodów świata. Dziś, gdy spełniać się zaczynają przepowiednie Twoje i bije dziejowa godzina opowiedzenia się, czy po Twojej stronie Chryste czy po stronie Szatana spraw, aby Polska dokonała trafnego wyboru. Prosimy Cię Panie o pogłębione życie religijne w Ojczyźnie, o umocnienie w wierze, abyśmy nie tylko słuchali Ewangelii, ale według niej postępowali.
Dumni jesteśmy, jako naród ze świadectwa św. Andrzeja Boboli, który był nieugięty w wierze aż do przelania krwi. Dlatego zwracamy się do ciebie, wierny świadku Chrystusa, święty Andrzeju, ochraniaj swój kraj rodzinny przed mocami ciemności i prowadź nas do zwycięstwa. Amen.

 

Dzień szósty: Modlitwa o życie nasze zgodne z wiarą
Jezu, godny nieskończonej miłości i przybytku Najwyższego, Ty chcesz mieć na własność biedne, skołatane, a w oczach Twoich drogocenne serce każdego człowiecze. Dlatego spójrz, cnót wszystkich bezdenna głębino i napełnij każdego z nas łaską byśmy pielęgnowali w sobie cnoty, w których masz szczególne upodobanie: pokorę, cichość, czystość, męstwo i miłość. Pośród szarej codzienności i zwodniczych zmysłów oświecaj nasz rozum, abyśmy wybierali drogę stromą i przechodzili przez ciasną bramę, która wiedzie ku życiu z Tobą. Prostuj naszą wolę, wzmacniaj słabe i strwożone serce, i spraw, by nasze życie było zgodne z wyznawaną wiarą.
A ty, mężny zwycięzco samego siebie, święty Andrzeju, na szlakach naszego życia, tak trudnych i niebezpiecznych, nierównych i niepewnych, bądź dla nas niezawodnym, wypróbowanym przewodnikiem w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Amen.

 

Dzień siódmy: Modlitwa za duchowieństwo
Wiekuisty Kapłanie, Ty powołałeś ludzi, aby poszli za Tobą, byli świadkami Twojej miłości i głosili Ewangelię, aż po krańce ziemi. Spójrz na tych, których dziś wezwałeś do służby ludowi Twemu, aby dalej prowadzili dzieło uświęcania i zbawiania ludzi. Tobie polecamy Ojca Świętego, wszystkich Biskupów i kapłanów. I prosimy zachowaj ich, podtrzymuj ducha poświęcenia i ofiary, błogosław ich pracom, a nade wszystko ustrzeż ich od złego. Niech wytrwają przy Tobie, aby Kościół był światłem nadziei życia wiecznego.
Święty Andrzeju, tyś zaznał wiele trudu wspinając się na wyżyny świętości kapłańskiej i zakonnej. Ale praca jaką podjąłeś uczyniła z ciebie świadka wiernego swemu Mistrzowi, aż po męczeńską śmierć. Dziś czuwaj z nieba nad polskim duchowieństwem, aby wstępowali w twoje ślady. Ty możny orędowniku u tronu Bożego, wspieraj swych braci, kapłanów i zakonników, którzy podobnie, jak ty, walczą o zbawienie dla siebie i bliźnich. Amen.

 

Dzień ósmy: Modlitwa za rządzących i wszystkie stany w Polsce
Boże, Tyś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały. Dziś także potrzebujemy Twojej pomocy i prosimy, abyś pomagał tym, którzy rządy sprawują nad narodem, aby godnie i z pożytkiem dla dobra obywateli dźwigali ten zaszczytny, ale trudny i odpowiedzialny obowiązek. Synu Boży, a nasz Zbawco, spójrz na pracę utrudzonych ludzi w Polsce i spraw, aby praca była nie tylko źródłem utrzymania rodzin, ale uświęcała pracujących. Boże, wejrzyj łaskawie na naród polski i napełnij go miłością do Ciebie i umiłowaniem własnej Ojczyzny. Zachowaj duszę ludu polskiego od bezbożności, obojętności i laicyzacji. Młodzież i dzieci, przyszłość narodu i Kościoła, racz otoczyć swoją troskliwą miłością, przed atakami złowrogich prądów.
Święty Andrzeju, jaśniejąca gwiazdo na polskim niebie, promieniujący blaskiem swoich cnót, strzeż nasze miasta i wioski, ochraniaj ziemie, uproś pojednanie wyznawców Chrystusa w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Patronie Polski prowadź swoją Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.

 

Dzień dziewiąty: Modlitwa o życie w łasce Bożej i o jej pomoc dla każdej duszy
W tym ostatnim dniu nowenny zwracamy się ku Tobie Boże, z prośbą najważniejszą: zachowaj w nas żywą i mocną wiarę, niech żyjemy nauką Ewangelii, zachowujemy Twoje przykazania i żyjemy w łasce uświęcającej. Boże, niech cenimy ponad wszystko życie nadprzyrodzone i byśmy zawsze byli świątynią i mieszkaniem Ducha Bożego. Niech w Twej łasce wzrastamy, a modlitwa, dobre czyny i godne przyjmowanie Sakramentów świętych czyni z nas Twoich świętych chrześcijan. Niech Twoja pomoc ustawicznie nam towarzyszy. Wzmacniaj w nas pragnienie do dobrego życia i pociągaj ku Sobie, byśmy znaleźli prawdziwy pokój i szczęście, którego świat dąć nie może.
Święty Andrzeju, szafarzu łask Bożych, przez Twe wstawiennictwo o te łaski Boga błagamy. Liczymy, że mimo naszych grzechów i upadków, twoja opieka Męczenniku sprawi, że okażemy się godni współczucia i miłości Serca Bożego tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności. Amen

Pobierz plik w formacie PDF